• Váš nákupný košík je prázdny!

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie

1.1.Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.rozvozkorenin.sk, ktorého prevádzkovateľom je MAX-in s.r.o., so sídlom Baňičova 3392, Žilina, 010 15, IČO: 36405698 , Zapísaná v OR OS v Žiline , odd. Sro , vl. číslo 13590/L Email: info@rozvozkorenin.sk, tel. č.: 0903166 888.


1.2.Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim - spotrebiteľom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.


1.3.Obchodné podmienky  nie sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim - podnikateľom na strane druhej. Vzťahy založené takouto kúpnou zmluvou sa riadia výhradne zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.


2. Vymedzenie pojmov

2.1.Spotrebiteľská kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom ako kupujúcim.


2.2.Kúpna zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim - podnikateľom.


2.3.Tovarom sa rozumie predmet spotrebiteľskej kúpnej zmluvy.


2.4.Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy alebo kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.


2.5.Kupujúci – spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje Tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.


2.6.Kupujúci - podnikateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje Tovar za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.


3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1.Kupujúci si vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.rozvozkorenin.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Kúpiť". V košíku kupujúci zvolí spôsob doručenia, vyplní meno, priezvisko, doručovaciu adresu, email, telefón a odošle objednávku.


3.2.Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.rozvozkorenin.sk, sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.


3.3.Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.rozvozkorenin.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).


3.4.Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.


3.5.Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.


4. Ceny

4.1.Ceny jednotlivých Tovarov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.


4.2.Konečná cena Tovaru je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí kupujúci pre získanie Tovaru zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.


5. Platobné podmienky

5.1.Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť:

 • na dobierku - priamo kuriérovi
 • prevodom na účet - kupujúcemu budú zaslané podklady k platbe na zadaný email

6. Dodacie podmienky

6.1.Spôsob doručenia Tovaru si volí kupujúci sám cez formulár objednávky. Kupujúci si môže zvoliť spôsob doručenia Tovaru, a to:

 • vlastnou dopravou
 • Slovensku poštou  kuriérom
 • kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti ReMax, ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti ale od hmotnosti produktu (cenník ReMax).

6.2.Dodacia lehota je u každého tovaru odlišná. Termín dodávky tovaru alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.


6.3.Vo všeobecnosti je dodacia doba od 2 do 14 dní od dátumu overenia objednávky.


6.4.Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovaru nie sú na sklade a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.


7. Záruka, záručný list

7.1.Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.


7.2.Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 

7.3.Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

 

7.4.Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.


7.5.Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny vadnej veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.


7.6.Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.


7.7.Práva zo zodpovednosti za vady pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, sa musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.


7.8.Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod..


8. Zhoda s kúpnou zmluvou

8.1.Tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní Tovaru zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.


9. Reklamácia a jej uplatnenie

9.1.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jej čiastočného alebo úplného spotrebovania, opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.


9.2.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


9.3.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.


9.4.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.


9.5.Pri uplatnení reklamácie kupujúcim počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.


9.6.Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.


9.7.Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.


9.8.Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. V prípade uplatnenia reklamácie, zašle kupujúci tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:

 • MAX-in s.r.o.
 • Baničova   3392
 • Žilina  010 15
 • email: info@rozvozkorenin.sk
 • telefón: 0903 166 888

9.9.Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád tovaru, presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje. Kupujúci zároveň oznámi kontaktnú adresu (adresa, e - mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.


9.10. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci pri uplatnení reklamácie Doklad o kúpe preukazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“, ak bol predávajúcim vystavený, a to s vyplneným dátumom predaja, rozsahom a podmienkami záruky a dokumentáciou k tovaru a všetky jeho súčasti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list nebude predávajúcim akceptovaný. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách tovaru súvisiacich so zárukou. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.


10. Odstúpenie od zmluvy

10.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.


10.2. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu), ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle kupujúci na adresu sídla predávajúceho:

 • MAX-in s.r.o.
 • Baničova  3392
 • Žilina  010 15

 

11. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje kupujúceho predávajúci spracuje výlučne za účelom spracovania objednávky a dodania objednaného tovaru kupujúcemu v zmysle § 10 ods. 3 písmena d) uvedeného zákona.Za správnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá kupujúci.Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba, to je kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@rozvozkorenin.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.


12. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmeská 71, P.O.BOX B-89,011 79  Žilina odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č. : 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax. č.: 041/763 21 39, za@soi.sk .


13. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.rozvozkorenin.sk,  v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2016 .